Juridische kennisgeving

 

Juridische kennisgeving

A. Privacyverklaring

Gegevensbeschermingsbepalingen

Het verheugt ons dat u belangstelling hebt voor de gegevensbescherming op onze website.  Wanneer u onze website bezoekt, willen wij dat u zich op uw gemak en veilig voelt, en dat u onze uitvoering van de gegevensbescherming als klantgericht kwaliteitskenmerk ervaart.

De volgende privacyverklaringen lichten u in over de aard en de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens door Lidl Belgium GmbH & Co. KG. Persoonsgegevens zijn gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks met uw persoon gelinkt moeten worden resp. gelinkt kunnen worden. Als wettelijke grondslag voor de gegevensbescherming dient meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens precies verwerkt worden, is afhankelijk van de overeengekomen diensten. Daarom zullen niet alle onderdelen van deze privacyverklaring voor u relevant zijn.

 

Inhoud

 1. Overzicht.
 2. Bezoek aan onze website.
 3. Privacyverklaring handelspartners
 4. Contactformulier/ E-mailcontact/ Telefonische oproepen/ Vragen van klanten
 5. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden.
 6. Online aanwezigheid en optimalisering van de website
 7. Ontvangers buiten de EU
 8. Uw rechten als betrokkene
 9. Contactpersoon
 10. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking alsook contactgegevens van de bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming

 

1. Overzicht

De gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG kan als volgt beschreven worden:

 • Bezoekt u de website van Lidl Digital International GmbH & Co. KG dan worden verschillende gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. De op deze manier verzamelde gegevens worden onder andere gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw eindapparaat te tonen.

2. Bezoek aan onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag

Bezoekt u onze website dan zal de op uw eindapparaat aangewende browser automatisch en zonder uw toedoen

 • het IP-adres van het oproepende internetcompatibele apparaat,
 • de datum en het uur van het bezoek,
 • de naam en de URL van de opgevraagde bestanden,
 • de website/applicatie van waaruit het bezoek gebeurde (referrer-URL),
 • de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw internetcompatibele computer alsook de naam van uw internetprovider

naar de server van onze website sturen voor tijdelijke opslag in een zogenaamde log-file voor de volgende doeleinden:

 • het waarborgen van een vlekkeloze verbinding,
 • het waarborgen van een comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
 • het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

Indien u in uw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van uw eindapparaat heeft ingestemd met de zogenaamde geolokalisatie, gebruiken wij deze functie om u individuele services die op uw huidige locatie betrekking hebben (bv. de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Wij verwerken uw op deze manier verwerkte locatiegegevens uitsluitend voor deze functie.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de hierboven opgesomde doeleinden van de gegevensverwerking.

Ontvangers/categorieën van ontvangers

Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn

De gegevens worden voor een periode van 3 maanden bewaard en daarna automatisch gewist. Beëindigt u het gebruik van onze website, dan worden de geolokalisatiegegevens gewist.

3. Privacyverklaring handelspartners

Gegevensbescherming vinden wij belangrijk

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website.

 

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig en zetten ons in om u zo uitvoerig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

De volgende privacyverklaring geldt voor u als u ons als zakenpartner contacteert, als er contractuele onderhandelingen met ons lopen en/of als er contractuele afspraken met ons bestaan en er in deze context gegevens van natuurlijke personen verwerkt worden.

Als wettelijke grondslag dienen de geldende wettelijke bepalingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27/04/2016.

Welke persoonsgegevens precies verwerkt worden, is afhankelijk van de overeengekomen diensten. Daarom zullen niet alle onderdelen van deze privacyverklaring voor u relevant zijn.

HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?

We verzamelen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk bij uzelf.

Het kan echter ook nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken die we van andere ondernemingen, overheden of andere derden, bv. bureaus voor kredietinformatie, belastingdiensten e.d. ontvangen. Hieronder kunnen ook persoonsgegevens vallen die wij via onze meldingskanalen voor mogelijke compliance-inbreuken of in het kader van compliance-onderzoeken ontvangen.

Relevante persoonsgegevens kunnen zijn: persoonlijke gegevens (bv. voor- of familienaam, adres en andere contactgegevens, geboortedatum en -plaats alsook nationaliteit), legitimatie- en authenticatiegegevens (bv. uittreksels uit het handelsregister, identiteitsgegevens, kopie van de handtekening), gegevens in het kader van onze zakenrelatie (bv. betalingsgegevens, gegevens over opdrachten), gegevens over de kredietwaardigheid, gegevens over de vennootschaps- en eigendomsstructuur, foto’s en video-opnames (bv. bij leveringen) alsook andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.

U kunt steeds kiezen of u per e-mail of via de post met ons wilt communiceren. De communicatie per e-mail is om technische redenen in bepaalde omstandigheden niet gecodeerd.

DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 sub b AVG)

De doeleinden van de gegevensverwerking vloeien voort uit de implementatie van precontractuele maatregelen die voorafgaan aan een contractuele zakenrelatie en uit het nakomen van de verplichtingen uit het afgesloten contract.

 

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 sub c AVG)

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn in individuele gevallen gebaseerd op wettelijke bepalingen. Tot deze wettelijke plichten behoren bv. het nakomen van bewaar- en identificatieverplichtingen, bv. in het kader van de anti-witwasrichtlijnen, fiscale controle- en meldingsplichten en de gegevensverwerking in het kader van aanvragen van autoriteiten.

Om gerechtvaardigde belangen te behartigen (art. 6 lid 1 sub f AVG)

Het kan nodig zijn de door u doorgegeven persoonsgegevens te verwerken op een manier die verder gaat dan de eigenlijke uitvoering van de overeenkomst. De gerechtvaardigde belangen zijn hier met name: geschikte zakenpartners selecteren, zich beroepen op wettelijke rechten, schadeclaims tegengaan, toegangscontroles, compliance-inbreuken onderzoeken, misdrijven verhinderen en schade afwikkelen die uit de zakenrelatie ontstaat.

Bij het afsluiten van overeenkomsten verzamelen wij gegevens over uw kredietwaardigheid bij bureaus voor kredietinformatie om de bovengenoemde gerechtvaardigde interesses te behartigen. De gegevens van bureaus voor kredietinformatie over de solvabiliteit gebruiken we om de kredietwaardigheid te controleren. De kredietinformatiebureaus slaan gegevens op die zij bijvoorbeeld van banken of ondernemingen ontvangen hebben. Onder deze gegevens vallen in het bijzonder naam, voornaam, geboortedatum, adres en informatie over het betaalgedrag. Informatie over de gegevens die over u opgeslagen zijn, kunt u direct bij deze bureaus voor kredietinformatie opvragen.

WIE ONTVANGT DE DOOR U MEEGEDEELDE PERSOONSGEGEVENS?

Binnen ons bedrijf hebben de afdelingen die deze gegevens nodig hebben om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen of om de gerechtvaardigde belangen te behartigen, toegang tot de door u meegedeelde gegevens. In het kader van de contractuele betrekkingen schakelen we ook verwerkers of dienstverleners in die toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens. Hierbij wordt contractueel verzekerd dat de richtlijnen inzake gegevensbescherming nageleefd worden.

De gegevens kunnen bovendien doorgestuurd worden naar andere vennootschappen binnen de Schwarz Groep om te voldoen aan contractuele verplichtingen.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

De persoonsgegevens worden zolang bewaard als nodig om de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken. Met name de wettelijke bewaarplichten uit het Wetboek Economisch Recht en de fiscale wettelijke bepalingen, die een bewaarplicht van 10 jaar voorzien, zijn hierbij relevant.

BENT U VERPLICHT DE GEGEVENS TER BESCHIKKING TE STELLEN?

In het kader van onze zakenrelatie moet u die persoonsgegevens delen die voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakenrelatie en voor de vervulling van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen nodig zijn, alsook gegevens die we omwille van gerechtvaardigde belangen mogen of wettelijk gezien moeten verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we doorgaans niet in staat zijn, een zakenrelatie met u aan te gaan.

WORDEN GEGEVENS AAN EEN DERDE LAND DOORGEGEVEN?

Indien we persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), gebeurt dit uitsluitend indien de Europese Commissie bevestigd heeft dat het derde land over een redelijk niveau van gegevensbescherming beschikt, indien met de gegevensontvanger een redelijk niveau van gegevensbescherming overeengekomen is (bv. d.m.v. modelcontractbepalingen van de EU) of als u daarvoor uw toestemming gegeven hebt.

WELKE RECHTEN VAN DE BETROKKENE HEEFT U? 

U heeft het recht, op verzoek, gratis informatie te krijgen over de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Daarnaast heeft u overeenkomstig de wettelijke bepalingen recht op rectificatie en verwijdering van deze persoonsgegevens, recht op overdraagbaarheid van gegevens en recht op beperking van de verwerking. Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een toestemming gebeurt, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming met werking voor de toekomst in te trekken. Richt u in dergelijke gevallen schriftelijk of per e-mail tot onze Privacy Officer (zie onderaan). Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming, indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

BEVOEGDE DIENST

De bevoegde dienst is de onderneming waarmee u een zakenrelatie begint of heeft.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Contactgegevens van de Privacy Officer:

E-mail: privacy@lidl.be

Adres: Lidl Belgium GmbH & Co. KG

t.a.v. Privacy Officer

Guldensporenpark 90 Blok J

9820 Merelbeke

 

4. Contactformulier/ E-mailcontact/ Telefonische oproepen/ Vragen van klanten

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag

Persoonsgegevens die u ons bij het invullen van contactformulieren, telefonisch of via e-mail bezorgt, behandelen wij vanzelfsprekend vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor een bepaald doel, om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons en uw gelijklopend (rechtmatig) belang bij deze gegevensverwerking vloeit hierbij voort uit het doel uw vragen te beantwoorden, eventuele bestaande problemen op te lossen en zodoende uw tevredenheid als klant of gebruiker van onze website te verkrijgen en te bevorderen.

Als u aan een van onze klantenenquêtes deelneemt, gebeurt dit op louter vrijwillige basis. Bij deze anonieme bevraging worden geen gegevens bewaard die conclusies over de deelnemer aan de bevraging mogelijk maken. Alleen de datum en het tijdstip van uw deelneming worden bewaard. Alle persoonlijke inlichtingen die u bij het beantwoorden van onze enquête geeft, worden beschouwd als vrijwillig verstrekt en overeenkomstig de AVG bewaard. Gelieve in de vrije tekstvelden geen namen of dergelijke te noemen die conclusies over u of andere personen zouden mogelijk maken. In het geval dat u een toestemmingsverklaring in het kader van een klantenenquête hebt gegeven, is artikel 6 lid 1 letter a) AVG de rechtsgrondslag voor de op de toestemming gebaseerde gegevensverwerking. Als er in het kader van een klantenenquête er toestemmingen van u kenbaar zijn gemaakt, hebt u de mogelijkheid om deze toestemmingen te allen tijde met gevolgen in de toekomst in te trekken. In de speciale beginselen inzake gegevensbescherming van de desbetreffende klantenenquête is hieromtrent meer geregeld.

Ontvangers/categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Uitzonderlijk worden gegevens in onze opdracht door verwerkers verwerkt. Deze laatste zijn telkens zorgvuldig geselecteerd, worden door ons bovendien gecontroleerd en zijn contractueel volgens artikel 28 AVG verbonden.

Bovendien kan het vereist zijn dat wij uittreksels van uw vraag aan contractpartners (bv. leveranciers bij productspecifieke vragen) ter verwerking van uw vraag doorgeven. In dat geval wordt de vraag van tevoren geanonimiseerd, zodat de derde niet naar u kan verwijzen. Indien in afzonderlijke gevallen het doorgeven van uw persoonsgegevens vereist zou zijn, zullen wij u hierover vooraf inlichten en uw toestemming verkrijgen.

De resultaten van onze klantenenquêtes zullen in principe louter voor interne evaluaties worden gebruikt. Het doorgeven van de gegevens aan derden sluiten wij principieel uit. Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven als u niet uw uitdrukkelijke toestemming daarvoor gegeven hebt.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn

Alle persoonsgegevens die u ons bij vragen (stimulans, lof of kritiek) via deze website of per e-mail bezorgt, zullen door ons uiterlijk 90 dagen na het gegeven definitieve antwoord gewist resp. geanonimiseerd worden. De ervaring heeft aangetoond dat er in de regel na 90 dagen geen wedervragen op onze antwoorden meer zijn.

5. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Doeleinden van de gegevensverwerking/Rechtsgrondslag

Met uw toestemming registreren wij uw gebruiksgedrag op de door ons beheerde websites. De evaluatie van het gebruiksgedrag omvat in het bijzonder in welke gebieden u vertoeft en welke links u daar activeert. Wij maken daarmee gepersonaliseerde gebruiksprofielen toegewezen aan uw persoon en/of e-mailadres, om een eventuele reclamemededeling door Lidl Belgium GmbH & Co. KG in de vorm van een newsletter, on-site reclamespots en gedrukte reclame beter op uw persoonlijke interesses te kunnen afstemmen en om ons website-aanbod te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor de voornoemde verwerkingen is telkens artikel 6 lid 1 letter f) AVG resp. in aanwezigheid van een overeenkomstige toestemming, artikel 6 lid 1 letter a) AVG. De verwerking van gegevens van bestaande klanten voor eigen reclamedoeleinden resp. voor reclamedoeleinden van derden dient als rechtsbelang te worden beschouwd.

Recht van bezwaar

Tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u te allen tijde gratis, voor het desbetreffende communicatiekanaal apart, en met gevolgen in de toekomst bezwaar aantekenen. Hiertoe volstaat een e-mail of een brief naar de onder punt 4 genoemde contactgegevens.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers:

Het doorgeven van deze gegevens aan derden sluiten wij principieel uit.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn:

Als u uw toestemming voor afzonderlijke reclamemaatregelen intrekt of zich verzet tegen bepaalde reclamemaatregelen, zullen uw gegevens uit de overeenkomstige e-mail-distributielijst worden gewist.

Als u bezwaar maakt, wordt het desbetreffende contactadres voor latere reclamegegevensverwerking geblokkeerd. Wij wijzen erop dat het in uitzonderlijke gevallen ook na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk nog tot een verzending van reclamemateriaal kan komen. Dit komt technisch door de nodige doorlooptijd van reclame-advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet ter harte nemen. Wij danken u voor uw begrip.

6. Online aanwezigheid en optimalisering van de website

6.1 Cookies – Algemene aanwijzingen

Wij plaatsen op onze website op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG zogenaamde cookies. Het belang dat wij erbij hebben om onze website te optimaliseren, dient daarbij als rechtmatig in de zin van bovengenoemd voorschrift te worden beschouwd. Bij cookies gaat het om bestandjes die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Cookies richten op uw eindapparaat geen schade aan, bevatten geen virussen, geen trojaanse paarden noch andere schadelijke software. In de cookie worden gegevens opgeslagen die telkens in combinatie met het specifieke gebruikte eindapparaat ontstaan. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis over uw identiteit krijgen. Het gebruik van cookies dient enerzijds, om het gebruik van ons aanbod aangenamer voor u te maken. Zo zetten wij zogenaamde Session-Cookies in om te herkennen dat u afzonderlijke pagina’s van onze website al bezocht hebt of zich al in uw klantrekening hebt aangemeld. Deze worden na het verlaten van onze website automatisch gewist. Bovendien plaatsen wij ook ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid tijdelijke cookies, die voor een bepaalde vastgestelde periode op uw eindapparaat opgeslagen worden. Bezoekt u onze site nog eens om een beroep te doen op onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u al bij ons was, welke input/instellingen u uitgevoerd heeft en welke artikels u eventueel al in uw winkelwagen geplaatst hebt, zodat u deze handelingen niet nog eens moet verrichten.

Beschikt u over een klantrekening en bent u ingelogd, dan wordt de in cookies opgeslagen informatie in uw klantrekening bij opgeslagen.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen, ten behoeve van de optimalisering van ons aanbod alsook voor het invoegen van speciaal op u afgestemde informatie. Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u al bij ons was. Deze cookies worden na een telkens gedefinieerde tijd automatisch gewist. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt uw browser echter zodanig configureren dat er geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat er altijd een aanwijzing verschijnt voordat een nieuwe cookie wordt geplaatst. De volledige deactivering van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Een overzicht van de gebruikte cookies met nadere informatie (bv. over de opslagduur) en de mogelijkheden tot verzet vindt u in onze Cookie-bepalingen: zie paragraaf B.

 

6.2 Google Analytics

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag

Ten behoeve van de aan de behoeften aangepaste samenstelling en permanente optimalisering van onze websites gebruiken wij op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Ons rechtmatig belang vloeit voort uit de getoonde doeleinden. In dit verband worden gepseudonomiseerde gebruiksprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De cookie toont daarbij de volgende informatie over uw gebruik van deze website:

 • Browsertype/-versie,
 • Gebruikt besturingssysteem,
 • Referrer-URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostname van de bezoekende computer (IP-adres),
 • Tijdstip van de serveraanvraag.

 

De gegevens worden aangewend om het gebruik van onze websites te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om andere met het website-en het internetgebruik verbonden diensten ten behoeve van het marktonderzoek en van de op het gebruik afgestemde samenstelling van deze internetsites tot stand te brengen. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (zogenaamde IP-Masking).

U kunt de installatie van de cookies door een passende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt. U kunt daarenboven de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres), alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door deze te downloaden en te installeren. Als alternatief voor de browser-Add-on, meer bepaald bij browsers op mobiele eindapparaten, kunt u de registratie door Google Analytics ook verhinderen door op deze link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek aan deze website verhindert. De Opt-Out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat aangebracht. Wist u de cookies in deze browser, dan moet u de Opt-Out-cookie opnieuw plaatsen. Meer informatie over gegevensbeveiliging in combinatie met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers

De in de cookie getoonde gegevens worden naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengebracht. Ook worden de gegevens eventueel aan derden overgemaakt, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of als derden deze gegevens in opdracht verwerken.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn

Na de anonimisering van het IP-adres is een verwijzing naar uw persoon niet meer mogelijk. De statistisch bewerkte gegevens worden in Google Analytics na 14 maanden gewist. In rapporten die op basis van Google Analytics opgesteld zijn, is er geen identificatie van personen meer.

 

6.3 Onsite-targeting en website-optimalisering

Op onze website worden door gebruikmaking van cookies gegevens voor de optimalisering van onze websites en de daarop getoonde reclame geregistreerd en geëvalueerd. Daarmee moet er vooral voor gezorgd worden dat er op basis van uw gebruiksgedrag tot nu toe alleen reclame op uw eindapparaten wordt gezet die gericht is op uw werkelijke of vermeende interesses. De ten behoeve hiervan verwerkte gegevens bevatten bijvoorbeeld informatie over welke van onze producten uw belangstelling kregen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 letter f) AVG. De optimalisering van onze websites voor een betere gebruikservaring en het vermijden van reclame die niet interessant voor u is, is dan ook zowel in uw als ons belang. De registratie en evaluatie gebeurt uitsluitend onder pseudoniem en stelt ons niet in staat u te identificeren. In het bijzonder wordt de informatie niet met persoonsgegevens naar u gelinkt.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers

Ontvangers van de gegevens zijn de hierboven vermelde dienstverleners die uw gegevens op een contractuele basis louter voor een bepaald doel volgens onze aanwijzingen verwerken.

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn

De hier geplaatste cookies en de daarin bevatte informatie worden volgens de cookiebepalingen (Paragraaf B) opgeslagen en bij bezwaar onmiddellijk gewist.

 

6.4 Re-Targeting

Doeleinden van de gegevensverwerking/rechtsgrondslag

Wij gebruiken bovendien Re-Targeting-technologieën van verschillende aanbieders. Dit stelt ons in staat om ons onlineaanbod op u af te stemmen en interessanter te maken. Hiertoe wordt een cookie geplaatst waarmee de interessegegevens door gebruik van pseudoniemen verzameld worden. Daarbij wordt informatie over uw surfgedrag voor marketingdoeleinden in geanonimiseerde vorm verzameld en in cookie-tekstbestanden op uw computer opgeslagen en met behulp van een algoritme geanalyseerd. Vervolgens kunnen doelgerichte productaanbevelingen als voor u interessante, gepersonaliseerde reclamebanners naar onze producten, op de websites van onze partners worden getoond. In geen geval kunnen deze gegevens worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Daarbij worden geen rechtstreekse persoonsgegevens verwerkt, en er worden ook geen gebruiksprofielen met persoonsgegevens samengebracht. Deze gegevensverwerking gebeurt op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Bovenop de genomen marketingsmaatregelen willen wij ervoor zorgen dat er op uw eindapparaten alleen reclame wordt gezet die gericht is op uw werkelijke of vermeende interesses. U niet lastig vallen met reclame die oninteressant is voor u, is zowel in uw als in ons belang.

Als u toch niet meer wil dat er gepersonaliseerde reclamebanners van de Lidl-onlineshops worden getoond, kunt u als volgt bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en –opslag in de toekomst:

 • Met een klik op de in elke reclamebanner getoonde button (bv. “i”) komt u op de respectieve website van de aanbieder. Daar wordt de systematiek van de retargeting-technologie u nogmaals uitgelegd en krijgt u de mogelijkheid aangeboden om u uit te schrijven (“Opt-out”). Wanneer u zich bij een aanbieder uitschrijft, wordt een zogenaamde “Opt-out”-cookie op uw computer opgeslagen die het tonen van de reclamebanner van de desbetreffende aanbieder in de toekomst verhindert. Houd er rekening mee dat dit uitschrijven alleen vanaf uw computer kan gebeuren en dat de desbetreffende “opt-out” –cookies niet van uw computer mogen worden gewist.
 • Als alternatief kunt u ook gebruik maken van de onder punt 5.5 van deze gegevensbeschermingsbepalingen getoonde mogelijkheden om bezwaar te maken.

Ontvangers/Categorieën van ontvangers

Wij gebruiken op onze website retargeting-technologieën van verschillende aanbieders die in het kader van de Re-Targeting de bovengenoemde gegevens verwerkten. Meer informatie over de door deze dienstverleners gebruikte cookies kunt u vinden onder onze Cookiebepalingen (zie paragraaf B).

Bewaartermijn/Criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn

De voor Re-Targetingdoeleinden gebruikte cookies en de daarin bevatte informatie worden gedurende de in de Cookie-bepalingen (zie paragraaf B) vermelde periode opgeslagen en daarna automatisch gewist.

 

6.5 Bezwaar-/ Opt-Out-mogelijkheid

De in 5.3 en 5.4 toegelichte Targeting-Technologieën kunt u door een passende cookie-instelling in uw browser verhinderen (zie ook punt 5.1). Daarnaast hebt u de mogelijkheid om gepersonaliseerde reclame die op interesses gebaseerd is met behulp van de zogenaamde  voorkeurmanagers of de activering van de onder 5.5 gedeponeerde Opt-out-cookies te verhinderen.

 

7. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de onder punt 5 getoonde verwerkingen geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers met vestiging buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De onder punt 5 genoemde verwerkingen veroorzaken een gegevensoverbrenging naar de server die door aanbieders van tracking- resp. targetingtechnologieën in onze opdracht werken. Deze servers bevinden zich gedeeltelijk in de VS (details daarover kunt u vinden in de desbetreffende verklaringen over de concrete ontvangers). De gegevensoverbrenging gebeurt volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield alsook op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de EU-Commissie.

 

8. Uw rechten als betrokkene

8.1 Overzicht
Naast het recht op herroeping van de door u aan ons gegeven toestemmingen beschikt u mits vervulling van de desbetreffende wettelijke vereisten ook over de volgende rechten:

 • Recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens volgens artikel 15 AVG,
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens of op vervollediging van onvolledige gegevens volgens artikel 16 OVG,
 • Recht op het wissen van uw bij ons opgeslagen gegevens volgens artikel 17 AVG,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens volgens artikel 18 AVG,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG,
 • Recht op bezwaar volgens artikel 21 AVG.

8.2 Recht op informatie volgens artikel 15 AVG

U hebt het recht, volgens artikel 15 lid 1 AVG, om op verzoek gratis informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. Deze informatie omvat in het bijzonder:

 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden;
 • De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • De ontvangers resp. de categorieën van ontvangers tegenover wie uw persoonsgegevens geopenbaard werden of nog geopenbaard zullen worden;
 • De geplande duur van de bewaring van uw persoonsgegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vaststelling van de bewaarperiode;
 • Het bestaan van een recht op informatie of wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijken of een recht op bezwaar tegen deze verwerking;
 • Het bestaan van een recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid;
 • Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon verzameld worden;
 • Het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling volgens artikel 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in die gevallen – significante informatie over de betrokken logica, alsook de draagwijde en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

Worden persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven, dan hebt u het recht voorgelicht te worden over de passende waarborgen volgens artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

8.3 Recht op correctie volgens artikel 16 AVG

U hebt het recht om van ons onmiddellijk de correctie van uw onjuiste persoonsgegevens te vragen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens – ook door middel van een aanvullende verklaring – te vragen.

8.4 Recht op wissing volgens artikel 17 AVG

U hebt het recht om van ons te vragen dat uw persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist om een van de volgende redenen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of op andere wijze verwerkt werden;
 • u trekt de toestemming in waarop de verwerking volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) AVG steunde, en er zijn geen andere rechtsgrondslagen voor de verwerking;
 • U dient volgens artikel 21 lid 1 of lid 2 AVG bezwaar in tegen de verwerking, en er zijn in het geval van artikel 21 lid 1 AVG geen prioritaire rechtmatige redenen voor de verwerking;
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • De wissing van de persoonsgegevens is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • De persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten door het informatiebedrijf volgens artikel 8 lid 1 AVG verzameld.

Voor zover wij de persoonsgegevens openbaar gemaakt hebben en verplicht zijn ze te wissen, nemen wij, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, passende maatregelen om de derden die uw gegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u van die gegevens ook de wissing van alle links naar deze persoonsgegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens wenst.

8.5 Recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG

U hebt het recht om van ons de beperking van de verwerking te vragen wanneer aan een van de volgende vereisten is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door u bestreden;
 • De verwerking is onrechtmatig en u vraagt in plaats van de wissing de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer nodig, de betrokkene echter heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking volgens artikel 21 lid 1 AVG, zo lang nog niet vaststaat of de rechtmatige redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokken persoon.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons bezorgd hebt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder daarbij door ons gehinderd te worden, indien

 • De verwerking berust op een toestemming volgens artikel 6 lid 1 letter a) of artikel 9 lid 2 letter a) of op een overeenkomst volgens artikel 6 lid 1 letter b) AVG, en
 • De verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces verloopt.

Bij de uitoefening van uw recht op overdraagbaarheid hebt u het recht om te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van ons naar een andere verantwoordelijke overgedragen worden, voor zover dit technisch haalbaar is.

8.7 Recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG

Onder de voorwaarden van artikel 21 lid 1 AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Het bovenstaande algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze gegevensbeschermingsbepalingen beschreven verwerkingsdoeleinden, die op basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG verwerkt worden. Anders dan bij het op de gegevensverwerking voor reclamedoeleinden gericht bijzonder recht van bezwaar (zie hierboven meer bepaald punten 4 en 5.6), zijn wij volgens de AVG alleen verplicht tot realisatie van een dergelijk algemeen bezwaar wanneer u ons hiervoor zwaarwegende redenen opgeeft, bv. een mogelijk levensgevaar of gevaar voor de gezondheid. Bovendien bestaat de mogelijkheid u te wenden tot de voor Lidl Belgium GmbH & Co. KG bevoegde toezichthouder of de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming Lidl Belgium GmbH & Co. KG .

9. Contactpersoon

9.1 Contactpersoon bij vragen of voor het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten

Bij vragen over de website of voor het uitoefenen van uw rechten bij de verwerking van uw gegevens (gegevensbeschermingsrechten) kunt u zich tot onze klantenservice wenden:

https://www.lidl.be/nl/contact.htm

 9.2  Contactpersoon bij vragen over de gegevensbescherming

Hebt u nog vragen over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u zich tot de bedrijfsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking wenden.

9.3  Recht van beroep bij de toezichthouder voor gegevensbescherming

U hebt daarenboven te allen tijde het recht om beroep in te stellen bij de bevoegde toezichter voor gegevensbescherming. U kunt zich hiervoor tot de toezichthouder van het land wenden waar u uw woonplaats hebt of tot de instantie van het land waarin de verantwoordelijke zijn vestiging heeft.

10.Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking alsook contactgegevens van de bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming

Deze bepalingen over gegevensbescherming gelden voor de gegevensverwerking door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, Guldensporenpark 90, blok J, 9820 Merelbeke (“Verantwoordelijke“) en voor de website www.lidl.be. De bedrijfsverantwoordelijke voor gegevensbescherming van Lidl Belgium GmbH & Co. KG is op het bovengenoemde adres, ter attentie van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, resp. Op privacy@lidl.be bereikbaar.

 

 

 

B. Cookieverklaring

 

 

C. Gebruiksvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. De website (“Website”) wordt ter beschikking gesteld door Lidl Belgium GmbH & Co. KG, een vennootschap naar Duits recht, met maatschappelijke zetel te 74172 Neckarsulm (Bondsrepubliek Duitsland), Stiftsbergstrasse 1, met bijkantoor in België, te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 90, Blok J, met ondernemingsnummer 0451.881.923 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (“Lidl”). Indien u Lidl als gebruiker van de Website (“Gebruiker” of “u”) wenst te contacteren, ga dan naar Contact.

1.2. De huidige gebruiksvoorwaarden voor de Website (“Gebruiksvoorwaarden”), samen met de voorwaarden waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen (zoals de Privacyverklaring in paragraaf A en de Cookieverklaring in paragraaf B) geven u informatie over Lidl en over de manier waarop en de voorwaarden waaronder u van de Website gebruik kunt maken. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.

1.3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de “Gebruiksvoorwaarden”. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.

 

2. Doel en inhoud van de Website

2.1. De Website verstrekt informatie over de duurzaamheidsstrategie en initiatieven van Lidl. Tevens wordt er informatie gegeven over Lidl als onderneming (zoals bijvoorbeeld contactgegevens, een zoekfunctie voor de dichtstbijzijnde Lidl winkel, jobs bij Lidl en dergelijke meer). Daarnaast kan de Website ook informatie van allerhande aard bevatten, zoals informatie over vacatures, onroerende goederen en recepten.

2.2. Lidl garandeert evenwel geenszins dat deze of andere informatie ter beschikking zal worden gesteld of gehouden en Lidl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website aan te passen, te wijzigen of aan te vullen naar eigen goeddunken, dit zonder aankondiging of kennisgeving.

 

3. Aard van de informatie

3.1. De afbeeldingen van producten op deze Website zijn enkel ter illustratie. Hoewel we ons inspannen om producten accuraat af te beelden, kunnen producten of hun verpakking in realiteit afwijken van wat is afgebeeld.

 

4. Uw gebruik van de Website

4.1. De Gebruiker gaat ermee akkoord om de Website enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en in overeenstemming met alle op de Gebruiker van toepassing zijnde wetgeving te gebruiken.

4.2. De Gebruiker gaat ermee akkoord om geen virussen, “deep link”, “robot”, of andere schadelijke automatische en andere systemen te gebruiken om toegang te krijgen tot de Website of om delen van de Website te reproduceren of te beïnvloeden op welke wijze dan ook. Evenmin zal de Gebruiker de kwetsbaarheid van de Website, of enige netwerken geconnecteerd aan de Website, testen noch zal de Gebruiker enige actie ondernemen die leidt tot een disproportioneel grote hoeveelheid aan content op de Website of enige netwerken teneinde bijvoorbeeld een “Denial of Service” te creëren. De Gebruiker zal de Website in het algemeen niet manipuleren op welke wijze dan ook.

4.3. Waar de Website de mogelijkheid zou bieden om content op te laden, gaat de Gebruiker akkoord alle toepasselijke regelgeving na te leven en om algemene principes van goede smaak en zedelijkheid in acht te nemen.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1. Lidl kan in geen geval of onder geen enkele omstandigheid, op directe of indirecte, algemene of bijzondere wijze aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van de Website, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, of beschadiging van gegevens op het toestel van de gebruiker.

5.2. Ondanks alle inspanningen, kunnen internetdiensten nooit volledig vrij zijn van mogelijke beveiligingsrisico’s. Daarom is Lidl niet verantwoordelijk voor schendingen van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de Website, de servers van Lidl of de communicatie tussen de Website en de servers van Lidl worden aangevallen door derden.

5.3. Lidl geeft geen garanties voor de goede werking van de Website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

5.4. Deze clausule doet geen afbreuk aan dwingende wettelijke bepalingen die anders zouden bepalen of in geval van opzet vanwege Lidl.

 

6. Intellectuele eigendom

6.1. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, interface-elementen en informatie op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Lidl. Mogelijks zijn deze eigendom van derde partijen, en dient de toestemming van dergelijke partijen te worden bekomen.

 

7. Wijzigingen

7.1. Lidl behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de op het moment van uw bezoek toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen telkens wanneer u van de Website gebruik maakt. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien mei 2017

7.2. Nieuwe informatie op de Website wordt automatisch onderworpen aan deze Gebruikersvoorwaarden.

 

8. Links

8.1. De Website kan hyperlinks of enig ander mechanisme bevatten dat verwijst naar inhoud die wordt aangeboden door een derde partij. Dergelijke inhoud staat niet onder de controle van Lidl en deze kan hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden, noch betekent de aanwezigheid van een dergelijke verwijzing dat Lidl akkoord zou gaan met de inhoud die via de verwijzing ter beschikking wordt gesteld.

 

9. Verwerking van persoonsgegevens en cookies

9.1. We verwerken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met wat is bepaald in onze Privacyverklaring in paragraaf A.  Gelieve deze verklaring aandachtig na te lezen aangezien deze belangrijke bepalingen bevat voor de Gebruiker.

9.2. Bovendien wordt op de Website gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookieverklaring in paragraaf B.

 

10. Niet-geldigheid van bepalingen

10.1. Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit zou oordelen dat een van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden niet-toepasselijk of onwettig is, dan zullen alle overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing blijven en zal de niet-toepasselijke of onwettige bepaling vervangen worden door een toepasselijke dan wel wettige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

 

11. Afzien van rechten

11.1. Indien Lidl bepaalde rechten die haar toekomen op grond van de wet of de contractuele bepalingen met de Gebruiker, niet of niet meteen uitoefent, heeft dergelijke niet-uitoefening geenszins tot gevolg dat Lidl afziet van deze of andere rechten en behoudt zij, binnen de perken van de wet, steeds de mogelijkheid om deze of andere rechten uit te oefenen.

 

12. Klachten, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1. Indien u klachten heeft, dan horen we het graag eerst van u. Lidl wil graag proberen om enige ontevredenheid weg te werken en tracht, daar waar mogelijk, steeds een minnelijke oplossing te bewerkstelligen. U kan ons hierover steeds Contacteren.

12.2. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd. In geval van een geschil dat niet minnelijk kan worden opgelost, zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd, dit zonder afbreuk te doen aan dwingende regelgeving.